ความสำเร็จ

ผลงาน | รางวัล

ผลงานและรางวัล

กิจกรรมหลากหลายประเภทของภาควิชาฯ ที่ถูกจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมทักษะของนักศึกษาในด้านต่างๆเช่นทักษะการเข้าสังคมทักษะการทำงานจริง หรือทักษะการสื่อสารนอกจากกิจกรรมภายในยังมีกิจกรรมภายนอกที่ภาควิชาจัดเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณะชน ในหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษาปีสุดท้ายจะต้องทำโครงงานเพื่อให้สำเร็จตามหลักสูตรทั้งประเภทงานวิจัยหรือประเภทสิ่งประดิษฐ์ หลายโครงงานจึงได้ถูกส่งเข้าประกวดผลงานของนักศึกษาได้รับความสนใจและชนะการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและมีบางโครงงานที่ได้รับความสนใจจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งขึ้นช่วยสนับสนุนในการลงทุนและการตลาด นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรมอาสาต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดโอกาสทางสังคมตลอดจนพัฒนาและยกระดับจิตใจของนักศึกษาให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีความเมตตาต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วย