การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษา

ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา 2563

TCAS#63 - Thai University Central Admission System

Active Recruitment System

ยื่นสมัครและคัดเลือก รอบ Active Recruitment ส่งได้ที่ Active Recruitment System

ปฏิทินการรับสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2563

การสมัคร โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2563 มีชั้นตอน ดังนี้

 • 1. ตรวจสอบปฏิทินการรับสมัคร โครงการ Active Recruitment (เฉพาะ 4 สาขาวิชา ของภาควิชา วศ.คอมพิวเตอร์ เท่านั้น!)

  • 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563
   • รับสมัครแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
    • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : ส่งได้ที่ Active Recruitment System
     **รอบที่ 2 ปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม 2563
  • 27 มีนาคม 2563
  • 3 เมษายน 2563
   • สอบสัมภาษณ์
    • สถานที่ : ห้องธุรการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 10 อาคารวิศววัฒนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เวลา 09.00น. - 12.00น.
  • 10 เมษายน 2563
 • 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • 2.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • 2.2 หรือ ประกาศนียบัตรของกระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
  • 2.3 กำหนดเกรดขั้นต่ำและจำนวนหน่วยกิตของแต่ละสาขาวิชา ดังต่อไปนี้
   ลำดับ สาขาวิชา ผลการเรียน
   GPAX
   จำนวนหน่วยกิต และ GPA
   คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
   หน่วยกิต GPA หน่วยกิต GPA หน่วยกิต GPA
   1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.00 ไม่น้อยกว่า 10 3.00 ไม่น้อยกว่า 20 3.00 ไม่น้อยกว่า 6 3.00
   2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นานาชาติ 2.75 ไม่น้อยกว่า 10 2.75 ไม่น้อยกว่า 20 2.75 ไม่น้อยกว่า 6 2.75
   3 วิทยาศาสตร์ ข้อมูลสุขภาพ 3.00 ไม่น้อยกว่า 10 3.00 ไม่น้อยกว่า 20 3.00 ไม่น้อยกว่า 6 3.00
   4 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มจธ.ราชบุรี 3.00 ไม่น้อยกว่า 10 3.00 ไม่น้อยกว่า 20 3.00 ไม่น้อยกว่า 6 3.00
   และมีคุณสมบัติเพิ่มเติม คือ
   • มีความสามารถพิเศษในเชิง Professional Skill หรือ
   • มีผลงานโดดเด่น หรือ ได้รับรางวัลระดับภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ เน้นด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และด้านคณิตศาสตร์ หรือ
   • ผ่านค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่ายที่ 2 ของ สอวน.
 • 3. การพิจารณาคัดเลือก

  • 3.1 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่ประกอบด้วย ประวัติส่วนตัว (ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลให้ชัดเจน) ประวัติการศึกษา (แสดงผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา) ประวัติผลงาน รางวัลที่ได้รับ ประวัติการฝึกอบรม และอื่นๆ
  • 3.2 ผลการเรียน
  • 3.3 ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL TOEIC IELS (ถ้ามี) *สำหรับผู้สมัครหลักสูตรนานาชาติ
 • 4. วิธีการสมัคร

  • 4.1 เข้าระบบรับสมัคร http://www.cpe.kmutt.ac.th/en/active-recruitment เข้าระบบ Portfolio System
  • 4.2 ส่งเอกสารต่อไปนี้มาที่ nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th โดยกำหนดหัวข้อว่า "[Active Recruitment R.1] Portfolio" ตามด้วยชื่อ นามสกุลของผู้สมัคร
   • เล่ม Portfolio
   • สำเนาบัตรประชาชน
   • และ เอกสารแสดงผลการเรียน (ปพ.1 หรือเทียบเท่า)
  • 4.3 เมื่อส่ง E-mail มาเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องส่งแฟ้มสะสมผลงานฉบับจริงมา ให้เตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์เท่านั้น
 • 5. ติดตามรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ได้ที่

 • 6. ติดตามรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ที่