การรับเข้าศึกษา

ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
  • ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/ หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของสถาบันการศึกษาเป็นผู้กําหนด 

รายละเอียดจากทางมหาวิทยาลัย
>> http://admission.kmutt.ac.th/bachelor/page-admissions

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Website: http://admission.kmutt.ac.th
E-mail: admission@kmutt.ac.th
โทร: +66 2470 8333
Fax. +66 2470 8367

MASTER PROGRAM

คุณสมบัติ

  • ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
  • มีผลคะแนน TOEFL (paper based) 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยตอนสอบคัดเลือกในเกณฑ์เทียบเท่าผลคะแนน TOEFL 500 คะแนน ถ้าหากยังไม่ผลคะแนน ให้นักศึกษาสามารถยื่นคะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามดุลยพินิจคณะกรรมการประจำหลักสูตร

รายละเอียดจากทางมหาลัย
>> http://admission.kmutt.ac.th/master/master-page/method

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Website: http://admission.kmutt.ac.th
E-mail: admission@kmutt.ac.th
โทร: +66 2470 8333
Fax. +66 2470 8367

DOCTORAL PROGRAM

คุณสมบัติ

  • เป็นผู้ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ/หรือโทรคมนาคม วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ ถ้าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.50 ต้องมีผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องตีพิมพ์
  • มีผลคะแนน TOEFL (paper based) 500 คะแนน หรือเทียบเท่า หรือผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยตอนสอบคัดเลือกในเกณฑ์เทียบเท่าผลคะแนน TOEFL 500 คะแนน ถ้าหากยังไม่มีผลคะแนนดังกล่าวก่อนเข้าศึกษา ให้นักศึกษาสามารถยื่นคะแนน TOEFL 500 คะแนน หรือเทียบเท่า ภายในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
  • มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และตามดุลยพินิจคณะกรรมการประจำหลักสูตร

รายละเอียดจากทางมหาลัย
>> http://admission.kmutt.ac.th/doctoral/doctoral-page/methods

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
>> สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
Website: http://admission.kmutt.ac.th
E-mail: admission@kmutt.ac.th
โทร: +66 2470 8333
Fax. +66 2470 8367

เอกสารแนบ