ติดต่อเรา

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 10-11, อาคารวิศววัฒนะ,
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

(+66) 0 2470 9388 (หลักสูตรปกติ), 0 2470 9387 (หลักสูตรนานาชาติ), และ 0 2470 9083 (สำหรับระดับป.โทและป.เอก)
nongyao.jam@mail.kmutt.ac.th