เกี่ยวกับภาควิชาฯ

ประวัติ | วิสัยทัศน์และพันธกิจ | พื้นที่และงานบริการ

ประวัติ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มก่อตั้ง และเปิดสอนในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปีการศึกษา 2531 แต่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งหน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และประกาศในพระราชกฤษฎีกา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2540 

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาตรี แบ่งเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ปกติ) และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ส่วนในระดับปริญญาโท คือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และในระดับปริญญาเอก คือ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 

วัตถุประสงค์หลักของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ การมุ่งผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการคิด การออกแบบ และการประยุกต์ใช้งาน ทั้งซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และโครงข่าย อันเป็นรากฐานสำคัญของระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร วิศวกรคอมพิวเตอร์จะต้องสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนการสอนของภาควิชาฯ จึงเน้นแบบการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง(Problem Based Learning) โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ให้คำปรึกษา นักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ่ม และมีการนำเสนอผลงานของตนเองให้เพื่อนๆ ร่วมกันวิเคราะห์และวิจารณ์อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะทำให้วิศวกรคอมพิวเตอร์ที่สำเร็จการศึกษาจากภาควิชาฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ที่แข็งแกร่ง มีทักษะ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้ในทุกองค์กร 

ปัจจุบันภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผลิตบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มามากกว่า 29 รุ่น

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision) คือการเป็นภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของประเทศไทยและมีมาตรฐานการเรียนการสอนที่เป็นสากล, ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดงาน, มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี, สามารถเรียนรู้ และค้นคว้าด้วยตัวเอง, มีความเป็นสากลสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นและมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน มีคุณธรรม

พันธกิจ (Mission) คือ

 • Promotion การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภาควิชาฯเป็นที่รู้จัก
 • Innovation การพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในหมู่คณาจารย์
 • Provision การดูแลโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการเรียนการสอนให้ดี เพื่อสร้างความพร้อมในการมุ่งสู่ความเป็นสากล
 • Education การสร้างนักศึกษา ที่ตอบสนองความต้องการทั้งในด้านงานวิจัยและงานในภาคอุตสาหกรรม

พื้นที่และบริการทางการเรียนรู้

Co-working space สำหรับนักศึกษาทำกิจกรรมต่างๆเช่น ห้องติวห้องกิจกรรมนักศึกษานานาชาติห้องซีเนียโปรเจคและห้องปฏิบัติการมีทั้งห้องปฏิบัติการสำหรับฮาร์ดแวร์อิเล็กทรอนิกส์์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝีกปฏิบัติงานจริงกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางได้แก่

 • ห้องปฏิบัติการวิจัยภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GLaK)  
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยอัลกอริธึมแบบขนานและเทคโนโลยีปรับขนาดการประมวลผล (CAST)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยการสื่อสารสื่อประสม (MCL)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยปัญญาประดิษฐ์และอ๊อปติไมเซชั่น (CIO)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยการคำนวณเชิงศึกษาบันเทิงและสังคมปฏิสัมพันธ์ (ESIC)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเพื่อความอัจฉริยะและความบันเทิง (INENG)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาศาสตร์และการสื่อสารโดยเสียง(SALT)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ (CAD)

ห้องปฏิบัติการทางด้านฮาร์ดแวร์ ( Hardware House) สำหรับให้นักศึกษาเข้าใช้งานเพื่อเสริมสร้างทักษะพัฒนาความรู้และสร้างงานตันแบบสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์โดยภาควิชาได้เตรียมอุปกรณ์ที่พร้อมสำหรับการทำงานไว้ เช่น บอร์ดทดลองประเภทต่างๆเครื่องพิมพ์สามมิติ เครื่องมินิซีเอ็นซี(Mini-Cnc) เครื่องกลึงขนาดกลาง โต๊ะแท่นเลื่อยแท่นเจาะ เครื่องตัดอลูมิเนียมแบบปรับองศาและอุปกรณ์ช่างอื่นๆเป็นต้น