ความเป็นนานาชาติ

INTERNSHIP ABROAD | EXCHANGE PROGRAM

ฝึกงานต่างประเทศ

นอกจากนักศัึกษาจะฝึกงานไนประเทศแล้ว นักศึกษาสามารถเลือกไปฝึกงานในต่างประเทศได้อีกด้วยโดย
มหาวิทยาลัยจะออกค่าใช้จ่ายให้ส่วนหนึ่ง การฝึกงานมีหลายประเภท เช่น ทำโครงงานวิจัยหรือฝึกงานกับ บริษัทเอกชน ประเทศที่นักศึกษาไปฝึกงานแล้วได้แก่

  • ESIEA (Ecole Superieure D'Informatique Electronique -  Automatique), France
  • The European Organization for Nuclear Research/ Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN), Switzerland
  • Institute of High Performance Computing, Singapore
  • University of Bremen, German
  • Konkuk University, South Korea
  • Syracuse University, U.S.A
  • Kazanawa University, Japan
  • Shibaura Institute of Technology, Japan
  • Tokai University, Japan

โครงการแลกเปลี่ยน