งานวิจัย

ห้องปฏิบัติการ | ผลงานวิจัย

วิจัยที่ CPE

วิสัยทัศน์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ การเป็นผู้นำของประเทศในด้านงานวิจัยที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ามหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ ภาควิชาฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัย และส่งเสริมการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับการทำวิจัย โดยที่แต่ละกลุ่มวิจัยจะมีห้องปฏิบัติการสำหรับสมาชิกกลุ่มที่มีความสนใจในหัวข้อวิจัยที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคณาจารย์และนักวิจัยในภาควิชาฯ มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิจัยซึ่งรวมถึง

 • Computer Vision and Image Processing
 • High Performance and Grid Computing
 • Software Engineering and Service Oriented Architecture
 • Security and Cryptography
 • Computer Networking and Simulation
 • Speech and Natural Language Processing
 • Reliability Engineering
 • Geoinformatics

นักศึกษาทุกระดับที่มีความสนใจสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในงานวิจัย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ รวมถึงการทำงานวิจัยในห้องปฏิบัติการเฉพาะทางภายใต้การดูแลของอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ งานวิจัยในภาควิชาฯเสริมสร้างความรู้ในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับนักศึกษา รวมทั้งการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีให้กับองค์กรในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

ห้องปฏิบัติการแต่ละสาขาวิจัย

Geoinformatics Laboratory a KMUTT (GLaK)

GLaK develops new computing capabilities for processing spatial information, focusing on solutions which are effective but also inexpensive enough for less-developed countries and easy-to-use for relatively untrained people.

Head of Laboratory: Kurt T. Rudahl
Assistant Head: Dr. Sally E. Goldin
Location: Witsawawattana Buliding, 10th floor, Room 1047
Website: http://www.cpe.kmutt.ac.th/GLaK

Concurrent Algorithms and Scalable Technology (CAST)

The mission of the laboratory is to be a key contributor in building technology that will solve the research problems in the area of high performance and real time computing. Our research topics include, but not limited to, parallel architectures and algorithms, system resiliency, JAVA distributed technology, load balancing, and grid computing
 
Head of Laboratory:Associate Professor Dr. Tiranee Achalakul
Assistant Head:Rajchawit Sarochawikasit
Location: Witsawawattana Buliding, 11th floor, Room 1131
Website: http://cpe.kmutt.ac.th/

Edutainment & Socio-interaction Computing (ESIC)

ESIC Lab is EDUTAINMENT & SOCIO-INTERACTION COMPUTING Research Group leaded by Dr. Priyakorn Pusawiro and Dr. Jaturon Harnsomburana at Computer Engineering Department, King Mongkut’s University of technology Thonburi, Thailand. ESIC has been created in response to design the embedded system, digital media technologies and interactive software into museum, exhibition, stage performance and dramatisation.

Head of Laboratory: Dr. Priyakorn Pusawiro
Location: Witsawawattana Buliding, 10th floor
Website: http://esic.cpe.kmutt.ac.th

Multimedia Communications Laboratory (MCL)

The MCL was founded in 2000 and led by Assoc. Prof. Thumrongrat Amornraksa. Our research focuses on digital image processing, digital watermarking, video encoding, cryptography and data security, and digital image forensics.

Head of Laboratory: Assoc. Prof. Thumraonrat Amornraksa, Ph.D.
Faculty: Assist. Pipat Supasirisun
Location: Witsawawattana Buliding, 11th floor, Room -

Logic and Security Laboratory

Our research areas are Formal methods for Cryptographic Protocols and Network Security, Coloured Petri Nets, Logic Programming and Logics in Computer Science.
 
Head of Laboratory: Assoc. Prof. Yongyuth Permpoontanalarp, Ph.D.
Location: Witsawawattana Buliding, 11th floor, Room -

และอื่นๆ

 • Geoinformatics Laboratory at KMUTT : GLaK
 • Concurrent Algorithms and Scalable Technology : CAST
 • Multimedia Communications Laboratory : MCL
 • Computational Intelligence and Optimization : CIO
 • Edutainment & Socio-Interaction Computing : ESIC
 • Intelligent and Entertainment Technology Laboratory : INENG
 • Speech and Language Technology Laboratory: SALT
 • Computer Aided Design Laboratory: CAD

โครงงานนักศึกษาชั้นปีสี่

ในหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีนักศึกษาปีสุดท้ายจะต้องทำโครงงานเพื่อให้สำเร็จตามหลักสูตร ทั้งประเภทงานวิจัยหรือประเภทสิ่งประดิษฐ์ หลายโครงงานจึงได้ถูกส่งเข้าประกวดผลงานของนักศึกษาได้รับความสนใจและชนะการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติและมีบางโครงงานที่ได้รับความสนใจจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดตั้งขึ้นช่วยสนับสนุนในการลงทุนและการตลาด