ทุนการศึกษา

ทุนใน | ทุนนอก

ทุนภาควิชา

ทางภาควิชาฯ ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาดังนี้

 • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 2 ทุนต่อปี
 • ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 2 ทุนต่อปี

โดยทุนดังกล่าวจะสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต (ตามที่จ่ายจริง) ในแต่ละภาคการศึกษา และจ่ายให้ตามระยะเวลาที่นักศึกษา ศึกษาอยู่ในหลักสูตรนั้น ๆ

ทุนเพชรพระจอมเกล้า


ทางมหาวิทยาลัยฯ มีโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ  ดังนี้

 • ระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น
  • ทุนทางด้านวิชาการดีเด่น จำนวน 1 ทุน จากวิธีการ Active Recruitment
  • ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถเฉพาะด้าน จำนวน 4 ด้านคือ
   • ด้านกีฬา
   • ด้านศิลปวัฒนธรรม
   • ด้านความเป็นผู้นำ
   • ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • ระดับปริญญาโท  ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • มีการสนับสนุนปีแรก 50,000 บาท
  • ปีการศึกษาถัดไป 25,000 บาท และจะได้รับเงินทุนอีก 25,000 บาท เมื่อนักศึกษามีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 ชิ้น หรือผลลานวิชาการที่เผยแพร่ Conference ในประเทศหรือต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง
 • ระดับปริญญาเอก ทุนส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการดีเด่น
  • ให้ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร
  • ให้ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ 10,000 บาท
  • เงินสนับสนุนวัสดุ ค่าใช้สอยในการทำวิจัย เบิกจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินปีละ 75,000 บาท
  • ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา ในการนำเสนอผลงานวิจัย 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 50,000 บาท (เบิกจ่ายตามจริง)
  • ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา กรณทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศไม่เกิน 6 เดือน 

ทุน คปก. สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุน

คปก. เป็นทุนที่รับจากอาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

ทุนผู้ช่วยสอน

ทางภาควิชาฯ ได้มีการจ้างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย  สำหรับผู้ช่วยสอนนั้น จะมีการสนับสนุนด้านการเงินดังต่อไปนี้

 • ทำงานเต็มเวลา ภาระการช่วยสอน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ค่าตอบแทน 6,000 บาทต่อเดือน
 • ทำงานครึ่งเวลา ภาระการช่วยสอน 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ค่าตอบแทน 3,000 บาทต่อเดือน
 • ในแต่ละภาคการศึกษา ทางภาควิชาฯ ให้การสนับสนุนผู้ช่วนสอนประมาณ 15 คน (นับทำงานเต็มเวลา)
 • ภาระงานนั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอน และรวมถึงการคุมห้องปฏิบัติการ การช่วยตรวจการบ้าน การติวเนื้อหาวิชาการ การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษานอกเวลาสอน

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามภาระงานและความเห็นของกรรมการบริหารภาค

ทุนจ้างงาน

เป็นทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมนักศึกษาในช่วงเวลาว่างจากการเรียน โดยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ สร้างเสริมประสบการณ์ ทำให้มีใจรักในการทำงาน และเป็นการหารายได้พิเศษ สำหรับนักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนต่างประเทศ

โปรดติดต่อ
>> www.inter.kmutt.ac.th

เอกสารแนบ