ปริญญาตรี

หลักสูตรนานาชาติ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่แก้ปัญหาในด้านธุรกิจและสังคม
 2. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมระดับนานาชาติ มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษทั้งในเชิงทั่วไปและเชิงเทคนิค
 3. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ใฝ่เรียนรู้ สามารถศึกษาเรียนรู้ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
 4. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีจิตสำนึก ตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร

 1. วิเคราะห์ ออกแบบ สร้าง และประเมินระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐาน โดยใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  1. บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบและสร้างระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐาน
  2. วิเคราะห์และประเมินระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐาน
 2. สร้างนวัตกรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
  1. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม
  2. ประยุกต์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่สนองตอบการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
  3. ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมที่เหมาะสมกับงาน
 3. สามารถทำงานเป็นทีมในระดับนานาชาติ
  1. มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งด้านเทคนิคและทั่วไป
  2. ทำงานเป็นทีม โดยตระหนักถึงความแตกต่างในตัวบุคคล วัฒนธรรม และเชื้อชาติ
 4. เรียนรู้ด้วยตนเองและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมในอนาคต
  1. สืบค้น ศึกษา และสรุปองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
  2. ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเข้ากับงานอย่างเหมาะสม
  3. ทำงานโดยคำนึงถึงประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม

โครงสร้างหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 • หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  • วิชาแกน 30 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • * รวม 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา โดยปกติใช้เวลา 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

อัตราค่าเรียน

 • ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 56,000 บาท /ภาคการศึกษา หรือ 112,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,500 บาท (ในภาคการศึกษาฤดูร้อน)
 • รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 448,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละปีการศึกษา

***อัตราค่าใช้จ่าย ณ ปี 2559

เอกสารแนบ