ปริญญาตรี

หลักสูตรปกติ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วศ.บ.)

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีทักษะ 5 ด้าน ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ ตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และเป็นนักปฏิบัติ
 2. ผลิตบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ให้มีความรู้ด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ในอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี ตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน ซึ่งคาดว่า ประเทศไทยจะมีความต้องการบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก เมื่อก้าวสู่สภาพประเทศอุตสาหกรรม
 3. เพื่อส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม จากต่างประเทศ
 4. เพื่อให้บริการวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในประเทศไทย โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาที่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเป็นสิ่งสำคัญ
 5. เพื่อปลูกฝังนักศึกษาให้มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรของภาควิชา และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ดังนี้

 1. ประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์
  1. วิเคราะห์และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเป็นระบบ
  2. ประยุกต์ความรู้พื้นฐานในงานออกแบบและสร้างระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ
  3. บูรณาการองค์ความรู้และใช้ทักษะที่เหมาะสม เพื่อบำรุงรักษาระบบที่มีคอมพิวเตอร์เป็นฐานบนแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หลากหลายอย่างเป็นระบบ
 2. ออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา และแก้ไขระบบเครือข่ายและเครือข่ายเสมือน
  1. ออกแบบระบบเครือข่ายและเครือข่ายเสมือนได้อย่างเหมาะสม
  2. ติดตั้งระบบเครือข่ายและเครือข่ายเสมือนได้
  3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมในการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบเครือข่ายและเครือข่ายเสมือน
 3. ประเมินและประยุกต์ใช้เทคนิคและทักษะด้านวิศวกรรม ตลอดจนการใช้เครื่องมือที่จำเป็นในวิชาชีพคอมพิวเตอร์
  1. ประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีเพื่อแก้ปัญหางานในสาขาวิชาชีพ
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
  3. ใช้องค์ความรู้ประเมินผลงานในสาขาที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม
 4. ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพและยึดหลักจริยธรรม
  1. มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  2. เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
  3. มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 5. สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารและเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบและมีทักษะในการปฏิบัติงานที่ท้าทายได้อย่างเหมาะสม
  1. สามารถรวบรวม ศึกษาหาความรู้ วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
  2. สามารถสืบค้น กลั่นกรององค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ตลอดชีวิต
  3. ปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเข้ากับงานที่ท้าทายได้อย่างเหมาะสม
 6. ตัดสินใจในงานออกแบบโดยคำนึงประเด็นทางสังคม สิ่งแวดล้อม และศีลธรรม ที่เกี่ยวข้องกัน
  1. วิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้
  2. มีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. มีจินตนาการและคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
 7. ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการทำงานรวมกันเป็นทีมจากกลุ่มคนจากหลากหลายสาขาวิชาชีพ
  1. ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  2. ช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันมิตรในการปฏิบัติงาน
  3. เป็นผู้นำและวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่
 8. มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งทางการพูด การเขียน และการนำเสนองาน ทั้งด้านเทคนิคและเพื่อบุคคลทั่วไป
  1. มีทักษะในการสื่อสารทั้งทางการพูด การเขียน และการนำเสนองาน ทั้งด้านเทคนิคและเพื่อบุคคลทั่วไป
  2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
  3. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
 9. ออกแบบสร้างระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในงานต่างๆ รวมถึงระบบสมองกลฝังตัว ระบบควบคุมและส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
  1. ประยุกต์ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์ สมองกลฝังตัว ระบบควบคุมและส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เพื่อออกแบบสร้างระบบดังกล่าว
  2. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสมองกลฝังตัว ระบบควบคุมและส่วนเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
  3. ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมที่เหมาะสมเพื่อบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

โครงสร้างหลักสูตร

 • หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 31 หน่วยกิต 
 • หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
  • วิชาแกน 30 หน่วยกิต
  • วิชาเฉพาะด้าน 48 หน่วยกิต
  • วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
 • * รวม 127 หน่วยกิต

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา โดยปกติใช้เวลา 4 ปีการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา

อัตราค่าเรียน

 • ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย 21,000 บาท /ภาคการศึกษา หรือ 42,000 บาท /ปีการศึกษา
 • ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 1,000 บาท (ในภาคการศึกษาฤดูร้อน)
 • รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปี ประมาณ 168,000 บาท ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมในแต่ละปีการศึกษา

***อัตราค่าใช้จ่าย ณ ปี 2559

เอกสารแนบ